Klinický výskum: Laserová liečba MLS® na zmiernenie bolesti pri diabetickej neuropatii

Klinický výskum*, ktorý uskutočnila Dr. Yosifova a ktorý bol uverejnený v časopise IMAB, poukazuje na sľubnú úlohu robotického lasera M6 spoločnosti ASA pri zmierňovaní neuropatickej bolesti spojenej s diabetickou senzomotorickou neuropatiou.

Pochopenie diabetickej neuropatie

Neuropatická bolesť postihuje významnú časť pacientov s diabetom, pričom jej prevalencia sa pohybuje od 20 do 50 % a u pacientov s diabetickou neuropatiou sa zvyšuje až na 60 %. Závažnosť neuropatickej bolesti je často oddelená od poškodenia nervov a prejavuje sa ako mravčenie, pálenie, ostrá bodavá bolesť a pocity podobné elektrickému šoku.

Populácia a metodika štúdie

Náhodne bolo zaradených 69 pacientov s diabetom 2. typu a bolestivou diabetickou neuropatiou:

 • 41 do liečebnej skupiny (MLS® Laserová terapia)
 • 28 s kontrolnou skupinou (Sham-Laser).

Pacienti naďalej užívali lieky na cukrovku podľa predchádzajúceho predpisu.
MLS® sa aplikoval ako monoterapia a pozostával z 9 sedení počas 3 týždňov, ktoré sa podávali každý druhý deň a zameriavali sa na špecifické body na chodidlách pomocou robotického lasera M6.

Výsledky, ktoré hovoria jasnou rečou

Hodnotenie sa uskutočnilo počas základnej návštevy (T0), po ukončení liečebného cyklu (T1 – o 21 dní neskôr) a počas kontrolnej návštevy 90 dní po prvej liečbe (T2).

 • Liečebná skupina vykazovala výrazné zníženie bolesti meranej vizuálnou analógovou stupnicou (VAS) z 5,7 na 2,1 na konci liečebného cyklu.
 • Naopak, kontrolná skupina vykazovala mierne zmeny v úrovni bolesti, čo posilňuje jedinečnú účinnosť laserovej terapie MLS® spoločnosti ASA.

Záver: Lúč nádeje pre pacientov trpiacich neuropatickou bolesťou

Obe skupiny boli homogénne, pokiaľ ide o trvanie diabetickej neuropatie, demografické a antropometrické ukazovatele, terapeutické intervencie, ktoré sa predtým podávali na liečbu diabetu, a hladiny glykovaného hemoglobínu.

 • Laserová terapia MLS® významne znížila neuropatickú bolesť o -63,2 %, čo je v ostrom kontraste s -12,7 % pozorovanými v kontrolnej skupine s placebom.
 • Pozitívne účinky pretrvávali v strednodobom až dlhodobom horizonte, pričom pri kontrolnej návšteve (T2) došlo k zníženiu o -56,1 % v porovnaní so zvýšením o +3,7 % v kontrolnej skupine s placebom.

 

Laserová terapia MLS® by mohla byť platnou nefarmakologickou terapiou, ktorá dopĺňa štandardnú liečbu u pacientov s bolestivou diabetickou periférnou neuropatiou.

Účinky MLS-Laseru na neuropatickú bolesť pri diabetickej senzomotorickej neuropatii
L. Yosifova, E. Vladeva, M. Siderova
Časopis IMAB, júl-september;29(3):5079-5084, 2023

ČÍTAŤ VIAC

 

Okrem zníženia bolesti

Predchádzajúci článok bol prevzatý z doktorandskej práce Dr. Yosifovej**, ale doktorandská práca uvádza ďalšie klinické výsledky nad rámec hodnotenia zníženia bolesti vrátane obnovenia citlivosti na podnety, ako sú vibrácie, dotyk a teplota, zmeny glykovaného hemoglobínu (HbA1c) a zlepšenia funkcie periférnych nervov.

Obnovenie citlivosti

 • Vibračný stimul: Pri použití Rydelovej-Seifferovej ladičky liečebná skupina preukázala výrazné a dlhodobé zvýšenie vibračnej citlivosti vo všetkých meracích miestach, čím prekonala kontrolnú skupinu.
 • Taktilná stimulácia: Pri použití Semmes-Weinsteinovho testu s monofilamentom liečebná skupina vykazovala výrazné obojstranné zlepšenie citlivosti na dotyk, pričom tento trend sa udržal až do 90-dňového sledovania, na rozdiel od kontrolnej skupiny.
 • Tepelný podnet: pomocou tepelného diskriminátora sa u liečenej skupiny výrazne zlepšila reakcia na tepelné podnety, čo naznačuje trvalé zlepšenie v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Glykovaný hemoglobín

Napriek tomu, že nedošlo k významnej zmene hladiny glykovaného hemoglobínu, štúdia naznačuje, že pozorované zlepšenie nie je spôsobené len zmenami v kontrole diabetu, ale skôr potvrdzuje účinnosť laserovej terapie MLS® .

Neurofyziologické vyšetrenie

 • Senzorické vlákna (suralný nerv): v liečenej skupine sa pozorovalo významné zvýšenie amplitúdy SNAP (akčný potenciál senzorického nervu), rýchlosti vedenia (CV) a skrátenie času distálnej latencie (DL), čo poukazuje na pozitívny vplyv na senzorické vlákna v porovnaní s kontrolnou skupinou.
 • Motorické vlákna (tibiálny a peroneálny nerv): hoci sa nezistili žiadne významné rozdiely v celkovom motorickom akčnom potenciáli (SMAP), liečebná skupina vykazovala zvýšený CV a znížený DL, čo zdôrazňuje pozitívne účinky na motorické vlákna v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Aké sú dosiahnuté výsledky?

 • Laserová terapia MLS® zlepšila povrchové a hlboké vnímanie dolných končatín, prah bolesti a nervové funkcie u pacientov s diabetickou senzomotorickou neuropatiou.
 • Elektroneurografické parametre periférnych senzorických a motorických nervov dolných končatín vykazovali štatisticky významné zlepšenie.
 • Výsledkom liečby bolo zníženie neuropatickej bolesti a zlepšenie povrchovej aj hlbokej citlivosti dolných končatín.

Výsledky naznačujú, že laserová terapia MLS®okamžitý, kumulatívny a dlhodobý účinok na senzorické hodnotenie, pričom lepší účinok má na senzorické nervy. Okrem toho pacienti MLS® dobre znášali a nespôsobovala žiadne nepríjemné pocity ani nežiaduce reakcie.

** ŠTÚDIA ÚČINKU VYSOKOENERGETICKÉHO LASERA PRI DIABETICKEJ SENZOMOTORICKEJ NEUROPATII
https://eprints.mu-varna.bg/handle/nls/2736?locale-attribute=bg

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o naše produkty, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Urobíme všetko, čo je v našich silách.